Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Daans Tekst en Papierwerk

Print – Webdesign – Media

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt het hiernavolgende verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Daans Tekst en Papierwerk, eenmanszaak, gevestigd te Steenwijkerwold aan de Vredenburg 150.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met Daans Tekst en Papierwerk.

Artikel 2. Overeenkomst, offerte & bevestiging
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn direct van toepassing op alle offertes & opdrachten zodra er een totstandkoming is tussen Daans Tekst en Papierwerk & opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Offertes zijn vrijblijvend en na datum van versturen 2 (twee) maanden geldig. De offerte dient de opdrachtgever schriftelijk te bevestigen. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er ondanks dat mee instemt dat Daans Tekst en Papierwerk een aanvang met het realiseren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen van kracht zijn. Verdere afspraken binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door Daans Tekst en Papierwerk zijn bevestigd.
2.3 De geschatte prijsopgaven kunnen door onvoorziene omstandigheden wijzigingen ondergaan. Genoemde tarieven in de offerte zijn niet automatisch van toepassing voor toekomstige werkzaamheden.

Artikel 3. Uitvoering & toepasselijkheid
3.1 Daans Tekst en Papierwerk zal zich inspannen om de overeengekomen opdracht zo zorgvuldig mogelijk te realiseren. Tevens de gewenste belangen van de opdrachtgever naar beste weten uit te voeren en te trachten naar een voor de opdrachtgever bruikbaar product.
3.2 Daans Tekst en Papierwerk is bevoegd om derde partijen in te schakelen tijdens het uitvoeren van haar opdrachten.
3.3 De opdrachtgever is gehouden hetgeen uit te voeren wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken. In het bijzonder door het tijdig aanleveren van dergelijke benodigde gegevens en materialen.
3.4 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen zowel Daans Tekst en Papierwerk als opdrachtgever elkaar de mogelijkheid te bieden om de laatste modellen, dummy’s of varianten van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
4.1 Alle geleverde materialen van de opdrachtgever aan Daans Tekst en Papierwerk dienen te bestaan uit bruikbare tekst & afbeeldingen in een gebruikelijk bestandsformaat.
4.2 De opdrachtgever verzekerd met het aanleveren van de diverse materialen aan Daans Tekst en Papierwerk, dat al het aangeleverde materiaal vrij is van rechten, derden of toestemming heeft van de rechthebbende om het aangeleverde materiaal toe te mogen passen voor het realiseren van de opdracht.
4.3 Zowel Daans Tekst en Papierwerk als opdrachtgever verplichten zich direct tot geheimhouding tot alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar ontvangen.

Artikel 5. Wijzigingen gedurende de opdracht
5.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever of als gevolg door welke omstandigheden dan ook waardoor een uitvoering plaats moet vinden, worden daar meerdere kosten aan verbonden & direct als meerwerk beschouwd. Tevens worden minder kosten verbonden aan minderwerk.
5.2 Daans Tekst en Papierwerk is gerechtigd ten tijde van de offerte of uitvoering van de opdracht zodra er meer werk verricht moet worden dan in eerste instantie is overeengekomen of extra werkzaamheden dient te verrichten, de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Daans Tekst en Papierwerk houdt tot zo ver mogelijk en opdrachtgever op de hoogte van het procesverloop.
5.3 Zonder in gebreke te komen is Daans Tekst en Papierwerk gerechtigd om een dergelijk verzoek tot wijzigingen van de overeenkomst te mogen weigeren.
5.4 Als de opdrachtgever dergelijke aspecten die omschreven staan in de offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is Daans Tekst en Papierwerk gerechtigd om de daarvoor gemaakte uren of gereedgemaakte zaken, volledig aan de opdrachtgever in rekening te mogen brengen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom & eigendomsrechten
6.1 Zo lang er geen volledige betaling is gedaan over het gehele overeengekomen bedrag dan blijven de geleverde goederen eigendom van Daans Tekst en Papierwerk.
6.2 Als de opdrachtgever dergelijke verplichtingen tegenover Daans Tekst en Papierwerk niet nakomt is Daans Tekst en Papierwerk zonder enige ingebrekestelling gerechtigd alle geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Daans Tekst en Papierwerk op vergoeding van schade, gederfde winst of interest.
6.3 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom zoals: octrooirecht, modelrecht & auteursrecht toe aan Daans Tekst en Papierwerk.
6.4 Tenzij anders overeengekomen, Alle tot stand gebrachte materialen binnen het kader van de opdracht blijven eigendom van Daans Tekst en Papierwerk, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7. Gebruik & licentie
7.1 Zodra de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen in overeenstemming tot de overeenkomst met Daans Tekst en Papierwerk, heeft hij exclusieve licentie tot het benuttigen van het gerealiseerde materiaal tot zover dit betreft het recht van openbaarmaking & verveelvoudiging bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen overeenkomsten gemaakt, dan blijft de licentieverlening gering tot het gebruik van het ontwerp.
7.2 onder enige schriftelijke goedkeuring van Daans Tekst en Papierwerk is de opdrachtgever niet gerechtigd om het gerealiseerde materiaal ruimer of op andere wijze te mogen gebruiken dan is overeengekomen. Wanneer er sprake is van ruimer of ander gebruik, waaronder wijzigingen, verminking of aantasten van een voorlopig of definitief ontwerp, heeft Daans Tekst en Papierwerk het recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten, tenminste een vergoeding die in redelijkheid staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd gerechtigd is om een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te eisen.

Artikel 8. Betaling & voorwaarden
8.1 Tenzij anders overeengekomen, alle betalingen dienen via bankovermaking binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien de opdrachtgever de betaling niet tijdig afrond, is hij in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle kosten die door Daans Tekst en Papierwerk zijn gemaakt, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders & incassobureaus, die gemaakt zijn in verband met te late betalingen, komen volledig ten laste voor de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- exclusief BTW.
8.2 Tenzij anders overeengekomen, alle kosten die voortvloeien uit of gedurende de overeenkomst tussen Daans Tekst en Papierwerk & opdrachtgever komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
8.3 Vordering tot betaling is direct opeisbaar in het geval de opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd, wordt verklaard, overlijdt en zo voorts.
8.4 Daans Tekst en Papierwerk is in bovenstaande gevallen gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder ingebrekestelling of (rechterlijke)
interventie te mogen beëindigen of op te schorten. Onverminderd gerechtigd is om vergoeding te verlangen voor dergelijke schade die hierdoor ontstaat.
8.5 Enige bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Aansprakelijkheid & geheimhouding
9.1 Daans Tekst en Papierwerk stelt zich niet aansprakelijk voor de volgende punten:
a. dergelijke fouten, misverstanden of onvolkomenheden in geleverde materialen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
b. dergelijke fouten, misverstanden of onvolkomenheden ten opzichte van de realisatie van de overeenkomst indien deze aanleiding of veroorzaakt zijn door de opdrachtgever, zoals het niet op tijd aanleveren van volledige, dergelijke gegevens of materialen.
c. dergelijke fouten, misverstanden van of door de opdrachtgever ingeschakelde derden partijen.
d. dergelijke fouten, misverstanden of onvolkomenheden in het gerealiseerde product, zoals teksten, afbeeldingen & overige gegevens.
e. aangeleverde teksten, afbeeldingen & overige gegevens die niet vrij van rechten zijn of waarvan de opdrachtgever geen toestemming voor heeft van de rechthebbende om het toe te mogen passen voor realiseren van de opdracht.
9.2 Daans Tekst en Papierwerk drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Daans Tekst en Papierwerk op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk. Het is aan de klant om eerst een drukproef op te vragen bij een drukker.

Artikel 10 Geschillenregeling en toepasselijk recht
10.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Daans Tekst en Papierwerk en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
10.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Zwolle aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Daans Tekst en Papierwerk met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Daans Tekst en Papierwerk beslissend.